จ.สุโขทัย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบลฯ…

จ.สุโขทัย – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบลฯ…

 


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการสุพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแกนนำระดับตำบล พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์และกำแพงเพชร

เพื่อให้เกิดแนวป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยกระบวนสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมี แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลกและกำแพงเพชร จำนวน 263 หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมมหาวิทยาวลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย


โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของแต่ละอำเภอ รวมถึงนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ใช้งบประมาณกองทุนฯ มาส่งเสริมอาชีพในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน เช่นส่งเสริมอาชีพทำขนมทองม้วน กล้วยทอด หมี่ทอด เป็นต้น

Related posts