สกลนคร..ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา

สกลนคร..ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา

 


วันที่ 29 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สานุศิษย์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านยางคำ เพื่อแนะนำส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบการจัดทำงบการเงิน ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านยางคำ ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมผลิตผลจากสมาชิก ยางพาราก้อนถ้วย จำนวน 21 ตัน ราคาตันละ 21,210 บาท รวมทั้งสิ้น 445,410 บาท


/////นพรัตน์…ภาพ/ข่าว… ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล….รายงาน

Related posts