วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจับมือหน่วยงานราชการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

 

ที่ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักบริหารงานกลาง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ในการนี้ นายธีระ อัครมาส ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส พร้อมด้วย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศตัวแทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายไซเดน  อาแวเต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ  และนายยามาลูดิง  สารียอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส แขกผู้ทรงเกียรติ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มี หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน คือวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง โดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านพื้นที่ ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งบุคลากร ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสจะสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทาง  ด้านเกษตร และการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสจะสนับสนุนด้านวิทยากรในเรื่องการส่งเสริมความผลิตภัณฑ์จากสู่สินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลแว้งและองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ จะสนับสนุนด้านสถานที่ และวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะสนับสนุนด้านวิชาการและวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ในการอบรมตามโครงการฯ


ด้านนายสาคร  ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะจัดขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลตันหยงลิมอและตำบลแว้ง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกต้นโกโก้ 2. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปลูกไม้ไผ่ 3. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 4. กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุจากท้องถิ่นโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเลี้ยงชันโรง


6. กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบลวดลายผ้าบาติก 3 มิติ
7. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอแว้ง
8. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าชาเจ๊ะเหม
ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ และมีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีในชุมชนต่อไป

////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts