ม.นราฯแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ม.นราฯแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 11 – 14 ก .พ. 63

 

ที่ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้ทรงเกียรติ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมแถลงข่าวในประเด็น “เสรีภาพทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 “ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แถลงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “อาณาจักรแห่งการศึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมวิชาการ และงาน PNU FAIR ” เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรม งานวิจัย จากคณะ วิทยาลัย สถาบันของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนตาม Thailand 4.0 ซึ่งจากก้าวแรกของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2548 ที่เติบโตก้าวหน้ามาจนถึง ปีที่ 15 เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสคนในพื้นที่ ในเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารคณาจารย์ จะต้องปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแนวใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการดำเนินงานที่ใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรม จากสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาว่างงานกว่า 5 แสนคน จึงต้องปรับทั้งระบบเพื่อให้รู้ว่าผู้เรียนมีความชอบเรื่องใด และเมื่อเรียนจบไปแล้วจะประกอบอาชีพใด เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แต่คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาจากรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาคน วิชาการ การบริการชุมชน เน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่คณะเกษตรศาสตร์ต้องมีการคัดเลือกนักศึกษา ด้วยแนวคิดที่เปลี่ยนไปต้องจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถสัมผัสได้ ที่ต้องเปิดสอนให้ครบวงจร และจะมีการเปิดสอนเพิ่มใน 2 หลักสูตร ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง คือ ช่างเทคนิคอากาศยาน และระบบรางและการขนส่ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศอีกด้วย


ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์แรก ที่เน้นการพัฒนาคน ผลิตบุคลากร บัณฑิต และงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ สู่การประกอบอาชีพ จนได้รับการยอมรับ ขณะนี้มีนักศึกษากว่า 5,000 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากที่ประกอบอาชีพทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ถือเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ได้พัฒนาคน เพื่อพัฒนาประเทศชาติ และเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จะมีการเปิดบ้านให้ได้สัมผัสสิ่งดีๆที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจัดขึ้น ซึ่งในการจัดงานมีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี
อย่างไรก็ตามในส่วนของ ครม.สัญจรที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยฯได้เสนอต่อ ครม.ในการเพิ่มอัตรากำลังของ รพ. กัลยาณิวัฒนาการุณย์ ซึ่งที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติในกรอบและหลักการ จำนวนกว่า 300 อัตรา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางโรงพยาบาลฯและสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ต่อไป

//////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts