เทศบาลเชิงดอยร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย

เทศบาลเชิงดอยร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง การแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายชุติพนธ์ (เฉลิม)สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)เพื่อลมหายใจของคนเชิงดอย ร่วมกับเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐาก , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา, สภาลมหายใจเชียงใหม่ ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ , สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเซียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด , โรงพยาบาลตอยสะเก็ด , โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงคอย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชิงดอย


ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง เรื่องการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยร่วมดำเนินงาน เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ สร้งความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่ละอองขณาดเล็ก (PM 2.5) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียวและลดฝุ่นควันพิษระยะยาวรวมทั้ง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและฝุ่นละอองขน่าดเล็ก (PM 2.5) เพือให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอยู่ได้มีส่วนร่วมรับรู้และปฏิบัติการ และการทำานร่วมกันกับของเทศบาลเชิงดอยเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตามภายในงานยังมอบ วุฒิบัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างให้เยาวชนในพื้นที่ได้เอาแบบอย่างอีกด้วย


0000จบ00000

Related posts