ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก หลังมีการขยายตามแผนการดำเนินงานในปี 63 อย่างต่อเนื่อง

ผู้แทน ศอ.บต. ลงพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก หลังมีการขยายตามแผนการดำเนินงานในปี 63 อย่างต่อเนื่อง

 

วันนี้ ( 30 มกราคม 2563 ) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 บ้านเลียบ ตำบล สะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายนิมุ มะกาเจ ที่ปรึกษาภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ภายใต้กิจกรรมเลี้ยงปลาทับทิม โดยมีนายอุทัย ศรีสังข์ ผู้แทน ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ กบย. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลียบ ผู้นำศาสนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จพส. และชาวบ้านกว่า 100 คนเข้าร่วม มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาแผนหมู่บ้านด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนงานนโยบายของภาครัฐและเกิดความเข้มแข็งที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ประสานงานระดับพื้นที่

Related posts