สกลนคร…ประขุมแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรดงผาลาด

สกลนคร…ประขุมแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรดงผาลาด

 


วันที่ 30 มกราคม 2563 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนครเผยว่า ได้มอบหมอายให้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาดอำเภอวานรนิวาส เป้าหมายเป็นเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงผาลาด” อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ภายใต้ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยที่ประชุมได้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ตลอดจนรับฟังคำชี้แจงแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงผาลาด” จังหวัดสกลนคร จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร, โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร, สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ,ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยมีคณะกรรมการดำเนินการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรป่าดงผาลาดอำเภอวานรนิวาส และเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว จำนวน 48 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านสามแยกขันอาสา หมู่ที่ 6 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

////นพรัตน์…ภาพ/ข่าว…ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts