!!! อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงเร่งรัดการดำเนินงานกองทุน ! ที่จังหวัดสุโขทัย

!!! อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมชี้แจงเร่งรัดการดำเนินงานกองทุน ! ที่จังหวัดสุโขทัย

 


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Video Conference โดยเน้นย้ำเร่งประชาสัมพันธ์ให้สตรีรับทราบเจตนารมณ์ของประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราลดดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 เป็นแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ไม่มุ่งหวังผลกำไร แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยลดลง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยตามสัญญา ดอกเบี้ยผิดนัด เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้สมาชิกกลับเข้ามาชำระหนี้ตามระบบ


ในการนี้ นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมรับฟังและให้อำเภอนำแนวทางไปประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับหมู่บ้าน/ตำบล ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts