พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย หาแนวทางการนำเสนอทางเทคนิคฯ ให้บริษัท 16 ราย รับทราบ

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย หาแนวทางการนำเสนอทางเทคนิคฯ ให้บริษัท 16 ราย รับทราบ

 


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการนำเสนอทางเทคนิคโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้นำเสนอข้อมูลฯ จำนวน 16 บริษัท


ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้ชี้แจงวิธีการ และแนวทางการนำเสนอทางเทคนิคฯ ให้บริษํท ทั้ง 16 ราย ได้รับทราบขั้นตอนต่างๆในการนำเสนอข้อมูลฯ ครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาฯ ตามคำสั่งฯ ร่วมดำเนินการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 

Related posts