สุโขทัย กีฬาสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ” !

สุโขทัย กีฬาสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ” !

 

เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น…ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธิเปิดการแข่งขันกีฬา สาธารณสุขสุโขทัยสามัคคี ประจำปี2563 ซึ่งในการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาืรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งนำไปสู่ความรักสมัครสมานสามัคคีในครั้งนี้ เพิ่อให้มีการรณรงค์ องค์กรไร้พุงและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างบุคคลต้นแบบในการออกกำลังกาย ดังคำที่ว่า กีฬาสร้างคน ประชาชนสร้างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ500คนและมีขบวนของแต่ละอำเภอ เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

### ทีมข่าว ภูไท สุโขทัยออนไลน์ (ประจำอำเภอเมือง)/รายงาน

Related posts