“พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ จัดทำ MOU ใช้ถุงผ้า “ค่านิยม คน พช”ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองต่าง ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย”

“พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ จัดทำ MOU ใช้ถุงผ้า “ค่านิยม คน พช”ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองต่าง ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย”

 

(pencil)วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย ครั้งที่ 1/2563 โดยนายสมพงษ์ หมื่นเข็ม พัฒนาการอำเภอศรีนคร และนายสายชล จันทร์วิไล ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ สำหรับในการประชุมครั้งนี้เพื่อวางแผนกำหนดการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการตามนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 – 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆ และสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านคลองต่าง ม.1 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

(pencil)ในช่วงเวลา 12.00 น. พี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์ สร้างความรักใคร่สามัคคีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “พช.สุโขทัย เรารักกัน 2019” หิ้วปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในกิจกรรมนี้

(pencil)ต่อจากนั้น นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ประกอบพิธีลงนามประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ใช้ถุงผ้า “ค่านิยม คน พช” ในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้ด้วย

(pencil)ปิดท้ายด้วยกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (มะม่วงโชคอนันต์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปผลไม้ ในรูปแบบการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ร่วมมือกันในการแปรรูปผลิตวัตถุดิบ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อย่างมากมาย และเยี่ยมชมสวนมะม่วงโชคอนันต์ขนาดใหญ่ ที่สามารถแปรรูปและรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย ภายใต้สโลแกน “มะม่วงสุโขทัยโชคอนันต์พันล้าน”

Related posts