(sparkle)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ในพื้นที่อำเภอ(sparkle)

(sparkle)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ในพื้นที่อำเภอ(sparkle)

 

(pencil)วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้นโยบายของนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย “ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ทุกครัวเรือน ต้องได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหา” และการขับเคลื่อนงานของนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย โครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ซึ่งในวันนี้อำเภอกงไกรลาศ/สพอ.กงไกรลาศ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการ “สุโขทัยเมืองผาสุก” ดังนี้

(pencil)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ โดยนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอกงไกรลาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รับมอบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในการวางระบบน้ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอกงไกรลาศ

(pencil)เพื่อใช้ในการช่วยเหลือครัวเรือนของนางพยุง คำพุ่ม ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. ในกลุ่มที่สามารถพัฒนาได้ โดยการวางระบบน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักสวนครัวที่เพิ่มมากขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

(pencil)สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ โดยนางสุภาภรณ์ ดำรงกุล พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลคีรีมาศ และมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3 ราย ได้แก่


(thumbtack)1.นางระย้า. สวนม่วง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 101 ม.4 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(thumbtack)2.นายพัน สิงห์รอ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.4 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
(thumbtack)3.นางบุญเกลื้อ เถื่อนกวา อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 15 ม.3 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

 

Related posts