สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100%

สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100%

 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางอุษา เวียงสี ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100 % ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของขยะเปียก และประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการบริหารจัดการที่ถูกหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขยะเปียกสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ พืชผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง


โดยนายพลูทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Related posts