ดร.ปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมชมรม อสม.ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ดร.ปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมชมรม อสม.ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

ดร.ปรีชา แก้วกอ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เปิดการประชุมชมรม อสม.ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระ ดังนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบ ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและการส่งเสริมแพทย์ทางเลือก /ให้ อสม.สำรวจประชากรที่อาศัยอยู่จริง /ให้ อสม.ส่งรายชื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีความดันโลหิตเกิน ๑๓๐/๘๕ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความดันโลหิตสูงที่บ้าน/

ให้ อสม.ทำแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ/ให้ อสม.ทำแบบประเมินความเสี่ยง มะเร็งลำไส้ ๕๐-๗๐ ปี /ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดกรองตรวจเลือด และ X-Ray ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ ในพื้นที่สุโขทัย /ประชาสัมพันธ์ฌาปนกิจสงเคราะห์ของอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และกำหนดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

 

Related posts