//รมต. พม.มอบ พม.one Home อุทัยธานี บูรณาการ รุดช่วยเหลือ ชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง ประสบปัญหาทางสังคม//

//รมต. พม.มอบ พม.one Home อุทัยธานี บูรณาการ รุดช่วยเหลือ ชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง ประสบปัญหาทางสังคม//

 

ชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง ประสบปัญหาทางสังคม// นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 ได้รับมอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ได้นำทีมทีม พม.one Home อุทัยธานีลงพื้นที่ ช่วยเหลือชาวแพสะเกกรัง ตามที่ นาย จุติ ไกรฤกษ์ รมต.กระทรวง พม.

มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือชุมขุนชางแพสะเกกรัง ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยแม่น้ำแห้งขอด ส่งผลกระทบให้ขาแพหัก ลูกบวบแตก ในพื้นที่ชุมชนชาวแพมาร่วมจึงจัดประชุมวางแผนร่วมกันจำนวน 117 ครอบครัว 120 คน ในพื้นที่ตำบสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผลการสำรวจประสบปัญหาในด้านซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ใช้ขีวิตอยู่ภาวะลำบาก

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตดที่อยู่อาศัยสุขภาพอาชีพ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมในด้านช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท พร้อมนี้ในเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพชุมชนชาวแพ จำนวน 3 ราย ได้สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายตามระเบียบต่อพร้อมจัดระเบียบชุมชนคงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดังเดิมที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชุมชนชาวแพสะเกกรังมีให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 

Related posts