“จังหวัดสุโขทัย ผนึกกำลังหน่วยงานราชการจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน 

“จังหวัดสุโขทัย ผนึกกำลังหน่วยงานราชการจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. เรื่องรายได้ ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก โดยมีครัวเรือนเป้าหมายดังนี้

1)นางสาวยุพิน รุ่งโรจน์ บ้านเลขที่ 247 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
2)นายเอกชัย อินต๊ะวิชัย บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
3)นางสมควร วงศ์ใหญ่ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
4)นายจันทร์ พูลเพิ่ม บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก


เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่นความต้องการด้านอาชีพของครัวเรือน สิ่งของที่จำเป็นต่างๆในการดำรงชีพของครัวเรือน และแนวทางการสร้างความยั่งยืนเรื่องรายได้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย “ประชาชนคนสุโขทัยที่ประสบปัญหาสังคม จะต้องได้รับการช่วยเหลือ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ในการนี้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาววารี ทับทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นำเสนอข้อมูลเป้าหมาย และประสานหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปกครองอำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

(pencil)สำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจงานตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้ความช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์/อาชีพ หน่วยงานท้องถิ่น เน้นให้การช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครัวเรือน รวมทั้งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ประสานภาคเอกชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย

Related posts