จ.สุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดงานเศรษฐกิจพอเพียง

“จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563”

 

(pencil) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 105 คน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสำโรง ศรีนคร และ ทุ่งเสลี่ยม โดยมีนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเข้าใจในหลักการแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้


(pencil)และในช่วงภาิคบ่ายได้มีการพาแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 105 คน ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไร่-นาสวนผสม (บ้านจ่ิาก้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี จ.ส.ท. สุทิน ทองเอ็ม เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการทำไร่นาสวนผสม การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน พร้อมกับลงพื้นที่เดินเยี่ยมชม แปลงไร่นาสวนผสม เพื่อจะได้นำแนวทาง เทคนิค ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในพื้นที่หมู่บ้าน ของตนเองต่อไป

 

Related posts