@ สุโขทัย เมืองผาสุข : พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563”

@ สุโขทัย เมืองผาสุข : พช.สุโขทัย ประชุมสัญจร พัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563”

 


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนกำหนดการดำเนินงานโครงการต่างๆ เช่น โครงการตามนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 2 – 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ ต่างๆ

และสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พร้อมทั้งประชุมสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ม.4 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ในช่วงเวลา 12.00 น. พี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์ สร้างความรักใคร่สามัคคีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “สุโขทัย เมืองผาสุข” หิ้วปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในกิจกรรมนี้


ปิดท้ายด้วยกิจกรรมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ บ้านโคกกะทือ ม.5 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้ และการลดรายจ่ายด้านต่างๆ เช่นการเลี้ยงเป็ด การปลูกพืช ไม้ผล ไม้ยืนต้น การทำกองปุ๋ยหมัก โดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านเพื่อวางแผนต่อยอดในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โคกหนองนา โมเดล) ตามนโยบายท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ด้วย

Related posts