!!!จ.สุโขทัย ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาฯ

!!!จ.สุโขทัย ประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาฯ

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางกัญญา จิตรงามขำ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563

เพื่อสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐฯ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยนายสุขาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานตามคำสั่งฯ ทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts