!!! สุโขทัย เมืองผาสุกด้วยศาสตร์พระราชา เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” ณ บ้านนายนิธิกร รอดมา บ้านเลขที่ 14 ม. 6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย💢

!!! สุโขทัย เมืองผาสุกด้วยศาสตร์พระราชา เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” ณ บ้านนายนิธิกร รอดมา บ้านเลขที่ 14 ม. 6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย💢

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” ณ บ้านนายนิธิกร รอดมา บ้านเลขที่ 14 ม. 6 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคี และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 ได้พบปะพูดคุย และให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” ในครั้งนี้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย กว่า 200 คน ร่วมดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน ครั้งนี้

(pencil)สำหรับแปลงพื้นที่ของนายนิธิกร รอดมา เป็นจุดตัวอย่างโคกหนองนาโมเดลของจังหวัดสุโขทัย ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ยืนต้น ไม้ที่ใช้สอย มีบ่อน้ำสามารถสำรองน้ำไว้ใช้เอง พึ่งตนเอง จัดการตนเองได้ในระดับครอบครัว ถือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ได้ พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนหลักการต่างๆ ได้แก่ 1. ลงมือทำ 2. เมื่อมีผลผลิตได้แจกจ่าย 3. ขาย 4. แปรรูป นำมาสู่การจัดการตนเองได้ในระดับครัวเรือน ขยายผลไปสู่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป

(pencil)ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” จุดตัวอย่าง “จอบแรก” ได้ร่วมกันขุดคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้บนคันนาทองคำ การห่มดิน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และล้อมวงกินข้าวปิ่นโตร่วมกัน

Related posts