!!! จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563💢

!!! จังหวัดสุโขทัยขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563💢

 


วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 ได้พบปะพูดคุย และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านต่างๆตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ต่อจากนั้นนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้มอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมรับฟังชี้แจง สร้างความเข้าใจ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสุโขทัย ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไปใช้ดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ได้มีการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างพัฒนาการจังหวัด และหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

Related posts