!!!สุโขทัย9อำเภอร่วมประชุมติดตาม เชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่1/2563…

!!!สุโขทัย9อำเภอร่วมประชุมติดตาม เชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาสครั้งที่1/2563…

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ 9 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

(pencil)โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะและให้แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ (Change for Good :How to) สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

Related posts