เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัด ด้านการเมืองมหาดไทย

เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะทำงานจังหวัด ด้านการเมืองมหาดไทย

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายบรรหาร บุญเขต ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการเมือง มหาดไทย ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 5 จังหวัด นำรายชื่อประธานคณะจังหวัด ที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานจังหวัด เสนอให้กับนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านการเมืองมหาดไทย แต่ละจังหวัดเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานของมหาดไทยต่อไป

Related posts