องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่างิ้ว สนับสนุนแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย /Face shield / ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID-19 กับพื้นที่ชุมชน/หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อบริการประชาชนเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่างิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่างิ้ว สนับสนุนแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย /Face shield / ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค COVID-19 กับพื้นที่ชุมชน/หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อบริการประชาชนเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่างิ้ว

Related posts