พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปลี่ยนคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปลี่ยนคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

 


วันที่ 7 เมษายน 2563 นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้แจ้งคำสั่ง วิทยุสื่อสารกรมการปกครอง ความเร่งด่วนด่วนที่สุด ที่ พล 0018.1/ว2472 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ตามที่หนังสือจังหวัดพิษณุโลกด่วนที่สุด ที่ พล 0018.1/ว.2264 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรื่องการตั้งด่านหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยกำหนดให้ตั้งด่านตรวจหมู่บ้านตลอด 24 ชั่วโมงนั้น


เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ( ฉบับที่ 2) ซึ่งมีสาระสำคัญคือห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงเปลี่ยนแปลงเวลาการตั้งด่านหมู่บ้านทั้งหมด 1,048 แห่ง จาก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 04.00 น. ถึง 22.00 น. ตั้งแต่ วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ลงนามโดย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

Related posts