พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19

 

วันนี้ (7 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบ โรค COVID-19 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19 ซึ่งได้ผนวกโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ ศอ.บต. การติดตามแรงงานไทยในต่างแดน และการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคประชาสังคม โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการและผู้อำนวยการประจำสำนัก/กอง ของ ศอ.บต. เข้าร่วม

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การวางแผนงานเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมทุกฝ่ายทุกกองมาร่วมหารือเพื่อให้สามารถดำเนินการให้ทันถ่วงทีกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องเข้าใจว่าอะไรที่สามารถดำเนินการก่อนได้ก็ต้องรีบทำเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยขณะนี้ศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบ โรค COVID-19 (ศอ.บต.) ถือเป็นศูนย์กลางในการดึงหน่วยงานมาร่วมหารือเพื่อการบูรณาด้านการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยปรับรูปแบบโครงการให้ตอบสนองการแก้ไขปัญหาโรคระบาด COVID-19 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมทุกมิติในชุมชน รวมถึงโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ที่ได้ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่นำร่อง 3 ตำบลคือ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 และวิธีการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้จะร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ในการดำเนินงานด้านข้อมูลแรงงานไทยในต่างแดนและบูรณาการเพื่อให้สามารถการดำเนินงานแก้ไขปัญหา COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

ขณะที่ในช่วงเช้าของวันนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนองนโยบายรัฐบาล จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.และผู้ใช้บริการ ซึ่งพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ศอ.บต. ตระหนักในเรื่องดังกล่าว พร้อมตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจึงจัดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซน เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดพ่นและอบสารโอโซนครอบคลุมพื้นที่ทำการของ ศอ.บต. ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยสารที่ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคนั้น เป็นสารที่มีคุณสมบัติ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 100 % มีความเข้มข้นในการกำจัดไวรัส และมีประสิทธิภาพสามารถฉีดพ่นครั้งเดียวได้โดยไม่ต้องติดตามผลอีก และสารโอโซนจะสลายตัวในอากาศภายใน 2-10 ชั่วโมง โดยไม่มีสารตกค้าง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อรับบริการกับ ศอ.บต. ต่อไปด้วย

Related posts