ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี เคาะประตูบ้านแจกถุงยังชีพให้ผู้ป่วย

//จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขานรับนโยบาย รมต.พม.ผวจ.จังหวัดวิกฤติ(COVID-19) จับมือ อบต.หนองไผ่แบน เดืนเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมถุงยังชีพผู้ประปัญหาทางสังคม//

 

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ กรมพัฒนาสังคมสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขานรับนโยบายท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม /ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นาย สุรศักดิ์ วงษ์นาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบผู้บริหารเจ้าหน้าที่และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกิจกรรมเดินแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า วัดในพื้นที่ประชาชนทุกหลังคาเรือนทุกหมู่บ้าน จำนวน 4,200 คน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การปฏิบัติราชการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้จัดถุงยังชีพแพรมเพริสของใช้ในชีวิตประจำวันมอบผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนไข้มอบคนไข้ติดเตียงคนไร้ที่พึ่งจำนวน 15 ชุดร่วมส่งมอบให้กับตำบลหนองไผ่แบน /ตำบลทุ่งใหญ่/ตำบลโนนเหล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลเสริมสร้างสวัดิการสังคมมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบบมีความห่วงใยภารกิจเนื่องปัจจุบันประชาชนได้อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อกรรแพร่ระบาทของ (COVID-19 )และประชาสัมพันธ์ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อตนเองและครอบครัวการทำงานและปัจจุบันผู้ใช้แรงงานขาดรายได้ในการดำรงชีพกรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จึงมีความห่วงใย จึงมอบหมายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห่วงใยคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านและผู้ประสบปัญหาทางสังคมดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์กราแพร่ระบาคโรคโควิด ในพื้นที่ตำบลกลุ่มเป้าหมายเสริมสร้างสวัสดิการสังคม จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองไผ่แบนตำบลทุ่งใหญ่/ตำบลโนนเหล็ก ประชากร 4,200 คน ในพื้นที่และอีก 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้อีกด้วย

Related posts