ประชุมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID – 19

ประชุมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID – 19

 

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดภนาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ตลอดจนผู้อำนวยการ กอง / กลุ่มงานของ ศอ.บต. ร่วมประชุมหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID – 19 ในขณะนี้

โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยระหว่างการประชุม ว่า ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในภาวะการระบาดของโรค COVID – 19 ที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องมีการปรับแผนงานให้รองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะต่อยอดแผนเร่งด่วนเพิ่มเติม คือ “ส่งเสริมเกษตรพอเพียง เพื่อพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน” เพื่อให้ประชาชน ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ ในช่วงเวลานี้

ได้มีกิจกรรมทางการเกษตร นำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือน หรือขาย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ทั้งในรูปแบบประมงชายฝั่งและภาคการเกษตร การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายภาคการตลาด ที่จะต้องมีการสำรวจตลาดและเพิ่มช่องทางการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้มอบหมายให้บัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่ ติดตาม สำรวจ การทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเข้าไปสนับสนุน เติมเต็ม ต่อยอด หาช่องทางการตลาด ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

Related posts