ศอ.บต.ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 

ศอ.บต.ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19

 

 


วันนี้ (14 เมษายน 2563) 14.00 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

 

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการหารือดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง สู่ความยั่งยืน ซึ่ง ศอ.บต.ได้ร่วมกับจังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา)เพื่อจัดทำแผนงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบของประชาชนในสถานการณ์ COVID-19 สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “ ศาสตร์พระราชา ” และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนงานโครงการฯ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมประกอบด้วย การลดรายจ่าย การสร้างรายได้ การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการเชื่อมโยง โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด ทั้งด้านการเกษตร การประมง ปศุสัตว์ การพัฒนาชุมชน ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย  282 ตำบล 3 จชต. และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในมิติต่างๆ สามารถให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

 

Related posts