!!! ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพัฒนาโดยมีจิตือาสาฯ..

!!! ว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพัฒนาโดยมีจิตือาสาฯ..

 

เมื่อวันที่15 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายิใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ร้อยตรีบัญหาร บุญมี นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอคลองลาน

และพื้นผิวที่มีการสัมผัสเป็นประจำ เช่น บริเวณกระจก ราวบันได ตลอดจนบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ นำไปเช็ดฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้มีการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

###ทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/##ข่าวอำเภอคลองลาน##ภูไทสุโขทัยออนไลน์#

Related posts