ม.นราฯ จับมือ สสจ.นราฯ MOU จัดตั้งรพ.สนามพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด -19 (มีคลิป)

ม.นราฯ จับมือ สสจ.นราฯ MOU จัดตั้งรพ.สนามพร้อมรองรับสถานการณ์โควิด -19

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ผศ. ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส


สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง COVID -19 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะได้มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข อันประกอบด้วย

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรบุคคล เวชภัณฑ์ และอื่นๆที่จำเป็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ากักตัวและสอบสวนโรคในระยะเวลา 14 วันอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญและภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อชาติที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะนี้


///////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts