น้ำใจไม่ขาดสาย มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน Startup มช. จับมือ STeP สู้โควิด-19  เดินหน้ามอบเครื่อง UVC ฆ่าไวรัสแบบเคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลสันกำแพง ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด Startup บ่มเพาะธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือเดินหน้ามอบเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” ผลผลิตนวัตกรรมผสานระบบ IOT แก่โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คุณไกสร มณีจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด Startup ด้าน IOT ภายใต้โครงการบ่มเพาะธุรกิจของอุทยานฯ เดินหน้ามอบผลผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายแสง UVC ฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ “V-Free By Maneejun” แก่โรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ความรุนแรงด้านการแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน รวมถึงการใช้ประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการในสถานพยาบาลในระยะยาว โดยมี นพ.ณรงค์เดช พิพัฒน์ธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันกำแพง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 2 โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้วางแผนมอบอย่างต่อเนื่องแก่สถานพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการมอบแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ ในวันรุ่งขึ้น (17 เมษายน 2563) เป็นลำดับต่อไป

สำหรับ “V-Free By Maneejun” เป็นผลผลิตนวัตกรรมโดย บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด มีความสามารถในการฆ่าเชื้อทำความสะอาดด้วยแสง UVC ในพื้นที่มีระบบอากาศปิดโดยเฉพาะสถานพยาบาลและวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งช่วยลดโอกาสความเสี่ยงของการติดโรคแก่บุคลากรและผู้ใช้บริการสถานพยาบาล ลดปัญหา การขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อ (แอลกอฮอล์) และยังช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาด โดยออกแบบให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและเพิ่มพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อในบริเวณต่างๆ รวมถึงพื้นที่แออัดซึ่งยากต่อการทำความสะอาด ทั้งยังมีระบบหยุดการทำงานฉุกเฉิน พร้อมสามารถควบคุมการทำงานจากระยะไกล แสดงผลประสิทธิภาพการทำงานโดยสามารถส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการ (ล้านนาแล็ป) เพื่อวิเคราะห์เชื้อ และรายงานผลอายุ การใช้งานของอุปกรณ์หลอด UVC ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสะดวกต่อผู้ใช้งานและสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นได้เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบเครื่องเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานถึง 3 ขนาด ครอบคลุมรัศมีการทำงานจากเครื่องในระยะ 3 – 5 เมตร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ เช่น สถานศึกษา ตลาดสด รถขนส่งสินค้า และโรงแรมได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มณีจันทร์ ไอโอที โซลูชัน จำกัด โทร. 0-5201-0529 หรืออีเมล maneejunsolution@gmail.com

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานฯ กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนผ่านสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นั้น มุ่งเน้นการให้บริการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้วยงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี และสร้าง Startup โดยนำความรู้ งานวิจัย และผลผลิตนวัตกรรมที่ได้จากการให้บริการของ อุทยานฯ เพื่อตอบโจทย์สังคมและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาที่เป็นปัญหาระดับสากล ยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายในทุกด้านเพื่อช่วยจัดการปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไป พร้อมทิ้งท้ายขอร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

สำหรับโรงพยาบาลสันกำแพง นับเป็นโมเดลเครือข่ายรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ ไม่รุนแรงมากนัก เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือกรณีฉุกเฉิน เพราะมีความพร้อมด้านแพทย์และบุคลากร รวมถึงสถานที่เหมาะสมซึ่งห่างไกลจากชุมชน โดยปัจจุบันโรงพยาบาลสันกำแพง ได้ประกาศแจ้งประชาชนงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อรองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่

/////////////////////////////////////////////////
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts