กองทัพภาคที่ 3 จัดรถครัวสนาม มอบอาหารแก่ประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 จัดรถครัวสนาม มอบอาหารแก่ประชาชน

 

วันที่ 17 เมษายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 80 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ และ พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน หัวหน้ากองอายุรกรรม โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้แถลงข่าวฯ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ มอบอาหารแก่ประชาชน โดยหน่วย กรมทหารราบที่ 4 ได้จัดรถครัวสนาม ณ บ้านไผ่ล้อม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีประชาชนมารับอาหาร จำนวน 200 คน


อีกทั้งในห้วงที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยการการมอบอาหารแก่ประชาชน ให้นำรถครัวสนาม บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทั้งเงินบริจาคและวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบอาหาร แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่เดินทางมารับอาหาร และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือ และจัดให้เข้าแถวเป็นระเบียบโดยต้องเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีการดำเนินการ ดังนี้.-


1.1 เมื่อวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 กองพลทหารราบที่ 7 โดยหน่วยในพื้นที่ ได้หมุนเวียนจัดรถครัวสนาม ณ บริเวณลานจอดรถหน้ากองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มอบอาหารวันละ 300 ชุด โดยมีประชาชนมารับอาหาร วันละ 250 คน
1.2 เมื่อวันที่ 9 และ 13 เมษายน 2563 กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 ได้จัดรถครัวสนาม ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอนุสรณ์พ่อขุนผาเมือง ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบอาหารวันละ 1,000 ชุด โดยประชาชนมารับอาหาร วันละ 850 คน


1.3 เมื่อวันที่ 10 – 15 เมษายน 2563 กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดรถครัวสนาม ณ บริเวณช่องทางวัดคูหาสวรรค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มอบอาหารวันละ 700 ชุด โดยมีประชาชนมารับอาหาร วันละ 600 คน
1.4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 14 และกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 14 ได้จัดรถครัวสนาม ณ บ้านไร่ลำปาง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มอบอาหาร จำนวน 200 ชุด
1.5 เมื่อวันที่ 13 และ 14 เมษายน 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 33 โดย กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ได้จัดรถครัวสนาม ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มอบอาหารวันละ 500 ชุด
1.6 เมื่อวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 กองพลทหารราบที่ 4 ดำเนินการดังนี้.-


1.6.1 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดรถครัวสนาม ณ บ้านเกาะเห็ด หมู่ที่ 1, บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 และบ้านหนองแก่งพัฒนา หมู่ 7 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มอบอาหาร จำนวน 600 ชุด
1.6.2 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ร่วมกับ คณะจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63 ได้จัดรถครัวสนาม ณ เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มอบอาหาร จำนวน 300 ชุด
1.6.3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้จัดรถครัวสนาม ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มอบอาหาร จำนวน 400 ชุด
1.6.4 กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 โดย ชุดขุนอาสา 304 ณ บริเวณพื้นที่ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มอบอาหาร จำนวน 300 ชุด

 

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts