!!! เปิดโผ ! รายชื่อ. ! ที่ปรึกษาภาคฯและที่ปรึกษาจังหวัดฯและคณะทำงานด้านการเมืองประชาชนกระทรวงมหาดไทย (5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง)…

!!! เปิดโผ ! รายชื่อ. ! ที่ปรึกษาภาคฯและที่ปรึกษาจังหวัดฯและคณะทำงานด้านการเมืองประชาชนกระทรวงมหาดไทย (5จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง)…

 

วันนี้ที่ 19 เมษายน2563 นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาภาคเหนือตอนล่าง1(กระทรวงมหาดไทย)
เปิดเผยถึงการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละจังหวัดฯซึ่งมีจังหวัดเพชรบูรณ์/พิษณุโลก/สุโขทัย/ตาก/อุตรดิตถ์ รวม5จังหวัดของภาคเหนือตอนล่างซึ่งในฐานะตนเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในส่วนนี้ซึ่งได้นำรายชื่อประธานฯและที่ปรึกษาพร้อมคณะทำงานฯในแต่ละจังหวัดเสนอไปที่ “นายนิพนธ์ ชื่นตา” ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ไปแล้วนั้นซึ่งรายชื่อทั้งหมดได้พิจารณาและได้รับการแต่งตั้งลงนามเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อมีคำสั่งจากทางผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชา


ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา ยึดหลักธรรมาภิบาลและเข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือองค์กรภาคประชาชน เพื่อประสานงานและชีแจงประชาสัมพันธ์ รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่เป็นปัญหาโดยรวมทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

###นางสาวทัศนา บัวคำ / ที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดสุโขทัย)/ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/เขียนข่าว…

Related posts