!!! นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย. ! มอบนโยบายแก่คณะประธานที่ปรึกษาฯในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. และมอบใบประกาศแต่งตั้งให้ประธานฯแต่ละจังหวัด !

!!! นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย. ! มอบนโยบายแก่คณะประธานที่ปรึกษาฯในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง. และมอบใบประกาศแต่งตั้งให้ประธานฯแต่ละจังหวัด !

 

เมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2563 เวลา10.30 น ที่ผ่านมา…นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย,ดร.ดำรงค์ฤกษ์ กลิ่นแก้ว รองประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย,นางสาวทัศนา บัวคำ เลขานุการที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย, ของ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าร่วมต้อนรับและร่วมประชุมแบบพูดคุยกับนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ที่เดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งมี6จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัย/พิษณุโลก/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์/กำแพงเพชร/พิจิตร//เข้าร่วมพูดคุยรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในแต่ละจังหวัดฯซึ่งแต่ละจังหวัดได้นำเสนอในด้านต่างๆอาทิเช่นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริหารอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบฯ ซึ่งในการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ได้มีนายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคเหนือตอนล่าง1 ได้ดำเนินการจัดประชุมแบบพูดคุย ณ THINkER อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

##นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/รายงาน

Related posts