อบจ.พิษณุโลก ลดค่าเช่าให้ชาวชุมชนชาวแพ ทั้ง 2 เฟส กว่า 237 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

อบจ.พิษณุโลก ลดค่าเช่าให้ชาวชุมชนชาวแพ ทั้ง 2 เฟส กว่า 237 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาต่อสัญญาเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ โครงการที่ 1 จำนวน 68 ครัวเรือน ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาเช่าในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (สัญญาเช่าปี 61-63) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญาเช่า และการพิจารณาให้ลดค่าเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ

โครงการที่ 2 จำนวน 169 ครัวเรือน – ผู้เช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพ โครงการที่ 1 จำนวน 68 ครัวเรือน โดยที่ประชุมเสนอให้มีการลดราคาค่าเช่าที่ดิน 50 % ซึ่งจากเดิมเช่าในราคาตารางวาละ 13 บาท/ปี เหลือเพียงตารางวาละ 6.5 บาท/ปี ซึ่งจะลดให้เพียงปีเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าตามปกติได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ลดค่าเช่าที่ดินโครงการชุมชนชาวแพทั้ง 2 โครงการ.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts