ศอ.บต.เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต.เร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จชต.

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จชต.โดยมี นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต.ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษา จชต. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานจังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา) สำนักงาน กสทช.เขต 41 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่ จชต.จากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมของสถาบันการศึกษาทุกระดับ จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางเตรียมความพร้อมรูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้ความสอดคล้องความปลอดภัยในพื้นที่โดยมี 3 ช่องทางประกอบด้วย พื้นที่ปลอดภัยให้มาเรียนที่โรงเรียน (On site) พื้นที่เสี่ยงให้เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลทีวีดิจิทัล (On-air) ในระดับปฐมวัย-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และพื้นที่เสี่ยงให้เรียนระบบออนไลน์ (Online) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในขณะนี้ทางสถาบันการศึกษาได้ทดลองเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าหลาย ๆ ครอบครัวยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ในพื้นที่ขาดไฟฟ้า ขาดอินเตอร์เน็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการจัดทำแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นการเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจกับผู้เรียนในพื้นที่และการปฎิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริบทพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย ศอ.บต.จะเป็นหน่วยงานหลักในการเชื่อมโยงบูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่จะต้องขับเคลื่อนกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อลดการแพร่ระบาดตลอดจนแก้ไขปัญหาด้านปากท้องของพี่น้องประชาชน ซึ่งด้านการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดย ศอ.บต.จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ จชต.ให้เป็นไปตามมาตรา 9 (12) แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร จชต.โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ต่อไป

 

Related posts