ศอ.บต. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต.

ศอ.บต. เดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต.

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ขององค์กรภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่กรอบการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดยมี นายชานนท์ เจะหะมะ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนต้นน้ำ กลุ่มเยาวชนกูบังบาเดาะ สมาคมปัญญาชนเนินงาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม เจริญจิตต์ ณ สงขลา ศอ.บต.

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก โดย ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตั้งแต่ปี 2562 เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านได้ดำเนินงานด้วยการประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ซึ่งทางกลุ่มได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอด ซึ่งในปี 2562 มีพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 16 แห่ง และในปี 2563 เพิ่ม 24 แห่ง รวม 40 แห่ง โดยเป็นไปตามแผนราชการปี 2563 ของ ศอ.บต. และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมสอดคล้องกับพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กให้มีการแบ่งปันน้ำใจ แบ่งปันความรู้สึก การช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลซึ่งกันแลกัน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ ประชาชนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมได้ร่วมหารือการต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มเป้าทั้ง 40 แห่งในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้งแนวทางการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพื่อให้รูปธรรมให้มากที่สุด

Related posts