ศอ.บต. ร่วม กรมชลประทาน เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จัดโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย ให้ปชช.มีน้ำดื่มใช้ตลอดปี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. ร่วม กรมชลประทาน เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จัดโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย ให้ปชช.มีน้ำดื่มใช้ตลอดปี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันนี้ (2 มิถุนายน 2563) ชาวบ้านบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ต.แม่หวาด จ.ยะลา ร่วมประชุม ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย บ้านกือแด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และได้พระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า ขอให้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน และ ศอ.บต. พิจารณาจัดหาน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรบ้านปาโจแมเราะและบ้านกระป๋องเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี

สำนักงานชลประทานที่ 17 จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรบ้านปาโจแมเราะและบ้านกระป๋อง เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย บ้านกือแด เพื่อปรับปรุงฝายให้มีคุณภาพ ชาวบ้านมีน้ำใช้ทุกครัวเรือนและทุกพื้นที่ หมู่ที่ 8

อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของชาวบ้านในวันนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำดื่มใช้ในช่วงหน้าแล้ง ไม่มีน้ำสำรอง อีกทั้งระบบส่งน้ำฝายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ท่อส่งน้ำชำรุด และอื่นๆ ซึ่ง กรมชลประทานและ ศอ.บต. ได้บันทึกความเดือดร้อนและข้อเสนอเพื่อหารือ ดำเนินการแก้ไขปัญหา พัฒนาโครงการให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

 

Related posts