จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงแผนปฏิบัติการโรงแรม ปลอดโควิด –19 พร้อมทั้งขอความร่วม มือผู้ประกอบการ ร่วมป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก ชี้แจงแผนปฏิบัติการโรงแรม ปลอดโควิด –19 พร้อมทั้งขอความร่วม มือผู้ประกอบการ ร่วมป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่

 


วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติการโรงแรมปลอดโควิด 19 จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับเจ้าของหรือผู้จัดการโรงแรมทุกแห่งที่เปิดให้บริการในจังหวัดพิษณุโลก


สำหรับแผนปฏิบัติการ ปลอดโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก โดย หนึ่งในมาตรการนั้น คือ การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 5 ร. ประกอบด้วย ผู้จัดการ โรงแรม โรงงาน โรงเรียน ร้านค้าและเรือนจำ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการพนักงานบริการ

ผู้ใช้บริการสวมหน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะห้างระหว่างที่นั่งรวมระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1 เมตร และ ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ทั้งนี้ หากพบผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอาการไข้ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขไปสอบสวน และเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส ราย งานข่าว

Related posts