ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา

 

วันนี้(4 มิ.ย.63) ที่ วัดศาลาธรรม์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และนายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ  มอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและวัสดุการเกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 ราย และ เดินทางไปยังแปลงผักของนางจำนง รัตนคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกพืชผัก โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตการเกษตรและวัสดุการเกษตรต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

สำหรับโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมุ้งเน้นให้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ซึ่งจะสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด-19

ภาพ-ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 มิ.ย.63

Related posts