จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้สภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมติ

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้สภาวะแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลในทุกมติ

 

วันนี้ (4 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมกายภาพ และการบริหารจัดการในพื้นที่ ให้เกิดความสมดุลในทุกมติ โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นเครื่องมือหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ระหว่างชุมชน และอุตสาหกรรม เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยการสร้างความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา เพื่อการจัดการลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น และการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ / ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 มิ.ย.63

prsongkhla52@gmail.com
(สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา)
074321105 , 074312851
http://www.prsongkhla.com/prsongkhla/index.php/en/

Related posts