ศอ.บต.เดินหน้าต่อเนื่องโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลในพื้นที่ จชต.หลังสถานสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

ศอ.บต.เดินหน้าต่อเนื่องโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลในพื้นที่ จชต.หลังสถานสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

 

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.40 น. นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ประชุมแนวทางขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบลในพื้นที่ จชต. โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อมั่นคง (กสม.) ศอ.บต. นายอำเภอและปลัดอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.มีบทบาทหน้าที่ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของมิติการพัฒนาเป็นหลักโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์การณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ลดลง โดยจะเน้นในพื้นที่เป็นหลักระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและชุมชน รพ.สต. อสม. ทุกส่วนราชการปฎิบัติงานในทุกมิติตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ศอ.บต. เป็นหน่วยประสานงานเติมเต็มให้กับพื้นที่และในช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงเรื่อยๆ

ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุกส่วนราชการ สำหรับในส่วนผลกระทบที่จะตามมาหลังโควิด-19 คือ อาชีพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ซึ่ง ศอ.บต.ได้ขับเคลื่อนด้านฟื้นฟูสังคมฐานรากในพื้นที่มีแนวทางสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมอาชีพและรายได้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การลดรายจ่าย พืชเศรษฐกิจ การเพิ่มมูลค่า การตลาด และการเชื่อมโยงบริหารจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชนและตำบล โดยได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ประกอบด้วย โครงการโรงครัวเคลื่อนที่ หรือ แผนการสร้างความมั่นคงในอาหาร กิจกรรมการสนับสนุน รพ.สต.หรือแผนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ตรงกับบริบทของพื้นที่

 

 

Related posts