พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพิษณุโลก (มีคลิป)

พิษณุโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น สถานีรถไฟเต็งหนาม หมู่ 12 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบบ้านพอเพียง แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ให้การต้อนรับ
นายจุติ ไกรฤกษ์ แล้วพอดีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้ร่วมแสดงความยินดี กับคุณนัญชิดา ยิ้มไทย ที่ได้บ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อได้อยู่อาศัยกับหลานที่พิการด้านสมอง และการได้ยิน และชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 221 ครอบครัว 37 ตำบล จาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมืองและชุมชนจำนวน 18 ตำบล/เมือง ที่นำไปทำในเรื่องขอการยังชีพเช่น การเลี้ยงไก่ ปลูกผักพื้นบ้านของชุมชน รวมถึงการทำเป็นกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ซึ่งในระยะยาวจะเป็นการรักษาพันธุ์พืชพื้นถิ่นให้คงอยู่


ที่ผ่านมาทางรัฐบาลที่นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวงได้ช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสังคม กลุ่มเปราะบาง ซึ่งกระทรวงได้ช่วยเหลือเยียวยา กรณี คนพิการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือเยียวยาความพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการคนละ 1000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงมีนาคม 2564 และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพ เป็นกรณีพิเศษ ในภาวะโควิด-19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ยผ่อนชำระภายใน 5 ปี กดชำระหนี้ในปีแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนถึง 30 กันยายน 2563 ส่วนผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากมีกรมต่างๆในกระทรวงแล้ว ยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้งานที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการเคหะแห่งชาติ ที่ดูแลเรื่องบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย คนที่มีเงินเดือนประจำ

และ องค์การมหาชน คือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ได้รับผิดชอบดูแลกลุ่มประชาชนที่ยากจนทั้งเมืองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยการสร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เป็นนโยบายเร่งด่วนและสั่งการให้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

เรื่องการขับเคลื่อนบ้านที่อยู่อาศัยโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
นอกจากนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ประสานกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดูแลผู้ที่ตกงานซึ่งสามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts