ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.สุไหงปาดี ส่วนราชการในพื้นที่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุ้มครองตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.สุไหงปาดี ส่วนราชการในพื้นที่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ชุดคุ้มครองตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาวะ บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 1 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชุดคุ้มครองตำบลกาวะ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทำให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพล ความพร้อมของฐานปฏิบัติการ การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมทั้งการป้องกัน และการตอบโต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี/ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการอําเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของชุดคุ้มครองตำบลในครั้งนี้

พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กล่าวว่า สำหรับการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุของชุดคุ้มครองตำบลกาวะในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่กำกับดูแล ควบคุมและดำเนินการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อม เพื่อรองรับสถานการณ์ รวมไปถึงมีความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือของหน่วยต่างๆในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยมีการบูรณาการกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำลังภาคประชาชน และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อม มีความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าว/แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Related posts