พิษณุโลก ทุกภาคส่วนบูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิค

พิษณุโลก ทุกภาคส่วนบูรณาการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิค

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น ห้องคอนเวนชั่นชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ อาชีพใหม่ ชีวิตใหม่ หลังโควิค

ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวยากจน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ และประชาชนที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน ขาดรายได้ และกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เส้น แรงงานกลุ่มศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กลุ่มภาคการศึกษา กลุ่มที่พักแรม ร้านอาหาร และกลุ่มบริการ เช่น นวด เสริมสวย สปา พนักงานบริการ เป็นต้น ให้ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนารูปแบบอาชีพใหม่ๆในอนาคตยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจบใหม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและการตลาดในยุคดิจิทัลด้วย


การประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของหน่วยงานในการเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านวิธีการทำงานใหม่ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของ 10 หน่วยงานภาครัฐ พร้อมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts