ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”

 

เมื่อ 6 มิ.ย.63, 0900 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.42/รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ส.ข.(ท.) เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองจะนะตามโครงการเมืองต้นแบบซึ่ง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคารไทย ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกว่า 150 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา”

เพื่อรับฟัง และนําเสนอความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาระดับอนุภูมิภาค ในขณะเดียวกันได้มีกลุ่มต่อต้านโครงการ ในนามของ กลุ่มรักษ์จะนะ มารวมตัวชูป้าย แสดงความคิดเห็น บริเวณด้านหน้าของห้องประชุม ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัด ส.ข. ได้เข้ามาติดตามสถานการณ์ และจัดกำลังพลจาก หมวดสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 (มว.สห.มทบ.42) และเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เข้ามาดูแลความเรียบร้อย และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจ รับหนังสือที่ต้องการยื่นข้อเรียกร้อง การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Related posts