ศรีสะเกษ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มามอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน 3,573 ชุด โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกคนให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบเพื่อนำเอาสิ่งของพระราชทานไปส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ทุกอำเภอ จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอไพรบึง จำนวน 10 ชุด และอำเภอขุขันธ์ จำนวน 10 ชุด

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์วาตภัยของจังหวัดศรีสะเกษ ในห้วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563 ว่า ได้เกิดสาธารณภัย วาตภัย ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ อำเภอศิลาลาด อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรารมย์อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอโนนคูณ อำเภอพยุห์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล อำเภอภูสิงห์ อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 21 อำเภอ 153 ตำบล 601 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3,573 ครัวเรือน โดยมีราษฎรเสียชีวิตจากเหตุฝนฟ้าคะนองและเหตุฟ้าผ่า รวม 3 ราย เป็นราษฎรในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอเมืองจันทร์

มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ดังนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินให้แก่ผู้ประสบเหตุฟ้าผ่า ครอบครัวละ 10,000 บาท พร้อมกับถุงพระราชทานมูลค่า 1,000 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุฟ้าผ่า ครอบครัวละ 5,000 บาท พร้อมสิ่งของ และมอบถุงยังชีพ รวมจำนวน 2,322 ครัวเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว โรงเรือน คอกสัตว์ รวมเป็นเงิน 3,148,740 บาท และในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ รวมจำนวน 3,573 ชุด ตนและประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ต่างรู้สึกสำนึก


ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบวาตภัยในครั้งนี้ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลัง ร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป/////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

Related posts