มณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน” (มีคลิป)

มณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการ “กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน”

 

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ เป็นประธานในโครงการ”กองทัพบก ช่วยเหลือประชาชน” จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-ด๙ “อยู่บ้านดีมีสุข พอเพียง” พร้อมมอบ
หน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในเขตุพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบล
บ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙ พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณทลทหารบกที่ ๓๙ (ขุนภักดี) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ด และให้ความรู้ในหัวข้อ”อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง”

พร้อมจัดรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่าย จำนวน ๑๐๐ ชุด รวมทั้งชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไปในระดับเบื้องตน พร้อมชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งการจัดโครการในครั้งนี้เพื่อเป็นการลงพื้นที่สู่ชุมชนต่งๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย ห่งไกลเชื้อโรค และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ในครอบครัว และชุมชนต่อไปได้ อีกทั้งโครงการนี้ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยของกองทัพบก และคู่มือการป้องกันเชื้อโรคโควิด – ๑๙ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกองทัพบกมีนโยบายในการเข้าถึงประชาชน คียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับประชาชนชาวไทย ในการก้าวผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน.

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#มณฑลทหารบกที่ต๔ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts