!!! คณะที่ปรึกษาฯและคณะทำงานฯจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมแบบพูดคุยเพื่อร่วมพัฒนาถิ่นเมืองมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย ตามแนวนโยบายฯ

!!! คณะที่ปรึกษาฯและคณะทำงานฯจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมแบบพูดคุยเพื่อร่วมพัฒนาถิ่นเมืองมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย ตามแนวนโยบายฯ

 

วันนี้ที่ 9 มิถุนายน 2563เวลา10.30 น. นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโจน์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานจัดประชุมแบบพูดคุยปรึกษาเพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดสุโขทัยแบบบูรณาการร่วมด้วยช่วยกันกับทางภาครัฐและภาคเอกชนและเพื่อนำข้อมูลนโยบายจากการประชุมต่างๆสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22พฤษภาคม2563

ที่ผ่านมาทางจังหวัดสุโขทัยได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ที่จ.เพชรบูรณ์กับทางท่านนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทยในการวางกรอบการทำงานให้แต่ละจังหวัดของภาคเหนือตอนล่างแล้วนั้นทางจังหวัดสุโขทัยเห็นสมควรจัดประชุมเพื่อนำนโยบายกรอบการทำงานฯเพื่อจัดแจ้งให้คณะที่ปรึกษาฯและคณะทำงานฯได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ

ซึ่งในแนวทิศทางเดียวกัน ณร้านอาหารณโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีคณะที่ปรึกษาฯและคณะทำงานฯ ด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย ของ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย


1.นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์ (ประธานฯ)
2.นายชาญณรงค์ ธรรมธัญลักษณ์
3.ดร.ดำรงค์ฤกษ์ กลิ่นแก้ว
4.นางสาวทัศนา บัวคำ
5.นายสุนันท์ ไชยมุติ
6.พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี
7.นายสุวรรณ ศรีอรุณนิรันดร์
8.นายกรภัทร จันทร์แรม
ร.ต.อ.สรวิศ เฟื่อมณี
9.นายสะอาด กาฟัก
10.นางณัฐชา ฝั้นถุง

##นางสาวทัศนา บัวคำ /เขียนข่าว

Related posts